Zakres działalności projektowej

Zakres działalności projektowej
Główny zakres działalności projektowej to projekty technologiczne zakładów przetwarzających artykuły pochodzenia zwierzęcego oraz projekty systemu HACCP.

Zakres projektów technologicznych:

 • zakłady mięsne
 • przydomowe masarnie
 • zakłady masarskie o działalności marginalnej, ograniczonej, lokalnej tzw. M.L.O.
 • zakłady sprzedaży bezpośredniej
 • zakłady przetwórstwa mleka, ryb
 • zakłady uboju: drobiu, trzody, bydła, owiec, koni
 • poczekalnie przedubojowe
 • mroźnie składowe
 • zakłady rozbiorowe
 • śluzy higieny
 • clean room
 • dojrzewalnie mięsa wołowego
 • inne np. przechowalnie owoców i warzyw

Rodzaje projektów

Podział według szczegółowości:

 • Projekt koncepcyjny
 • Projekt technologiczny zatwierdzony decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • Projekt warunków technicznych dla zatwierdzonego projektu technologicznego
 • Projekt odbioru i odbiór zakładu
 • Projekt planowanych zmian w funkcjonującym zakładzie

Projekt koncepcyjny

Projekt dla opracowany dla potrzeb kosztorysów lub analizy wykonalności inwestycji. Pozwala ustalić koszty budowy i wyposażenia zakładu.
Projekt składa się z części graficznej i opisowej.
Część graficzna składa się z rzutu kondygnacji z zaznaczeniem maszyn, urządzeń, drzwi.
Usytuowania obiektu na działce.
Część opisowa składa się z zakresu i wielkości produkcji , listy niezbędnego wyposażenia wraz z charakterystyką.


Projekt technologiczny do zatwierdzenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

Projekty zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia.
Projekt składa się z części graficznej i opisowej. W zatwierdzaniu projektu uczestniczę do momentu wydania decyzji zatwierdzającej projekt przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii


Projekt warunków technicznych dla zatwierdzonego projektu technologicznego

Opracowanie to jest uszczegółowieniem zatwierdzonego projektu technologicznego o informację umożliwiające wykonanie projektu architektonicznego i branżowych. W tej części jest do dyspozycji architekta, konstruktora, projektantów branżowych do momentu uzyskania pozwolenia na budowę.


Projekt odbioru: przygotowanie zakładu do odbioru i odbiór zakładu

Aktualizacja projektu technologicznego wraz jego zawiedzeniem.
Opracowanie zakładowego systemu HACCP, GMP, GHP.
Uczestnictwo w odbiorze zakładu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.


Projekt planowanych zmian w funkcjonującym zakładzie

Dostosowanie projektu technologicznego do wymuszonych potrzebami rynku zmian, uczestnictwo w jego zatwierdzeniu. Dla zakładów dla których uczestniczyłem w procesie jego powstawiania od początku, umożliwiających z wyprzedzeniem reagować na planowane zmiany.

Podział tematyczny:

 • projekty technologiczne
 • projekty branżowe
 • projekty budowlane
 • projekty wykonawcze
 • projekty powykonawcze
 • inwentaryzacje
 • kosztorysy
 • analizy budować nowy czy modernizować

Rodzaj inwestycji:

 • nowobudowane obiekty
 • modernizacja istniejących wraz z etapowaniem inwestycji: Czyli opracowanie tak projektu, aby można w zakładzie prowadzić codzienną produkcję oraz na etapie projektu technologicznego można oszacować koszty.

Etapy dla projektu technologicznego

Zakres podstawowy:

 • uzgodnienie z inwestorem zakresu inwestycji
 • przygotowanie oferty i umowy na wykonanie projektu
 • pisemne potwierdzenie zakresu i rodzaju inwestycji
 • przygotowanie koncepcji wstępnej i rozmieszczenie jej na planie zagospodarowania terenu
 • proces projektowy, praca nad doskonaleniem projektu-współpraca z inwestorem
 • wykonanie części opisowej
 • uzgodnienia projektu w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii właściwym ze względu na adres inwestycji

Zakres zaawansowany:

W skład tego zakresu wchodzi zakres podstawowy oraz

 • nadzór nad powstającą inwestycją
 • wykonanie projektu powykonawczego
 • uzgodnienia projektu powykonawczego

Podstawa prawna do opracowania projektu

Zakres podstawowy, dotyczy każdego zakładu :
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego.

Zakres zaawansowany:
To zespół specyficznych wymagań dodatkowych wynikających z oczekiwań odbiorców. Mogą to być wymagania sieci handlowych zawartych w standardach IFS, BRC, Tesco lub wymaganiach kraju do których będzie realizowana sprzedaż lub wymagania religijne lub inne.

Wartość usługi

Parametr ustalany każdorazowo w oparciu o:

 • termin wykonania
 • ilość linii produkcyjnych / rozbiór, produkcja kiełbas parzonych, produkcja wędzonek wędzonych parzonych, produkcja kiełbas suchych itp./
 • stopień trudności projektu
 • pomoc ze strony Inwestora
 • ilość projektowanych metrów kwadratowych użytych do celu produkcji
 • czy projekt dotyczy stanu istniejącego czy budowa od podstaw

Wskaźnikowy poziom cenowy:
od 6 złotych netto za 1m2 do 50 złotych netto.

Technika opracowania

Projekt realizowane są przy pomocy programów:

 • AutoCad – rzuty projektu są zapisywane w formacie dwg, projekt 2D
 • Revit – projekt w formacie rvt lub eksport do formatu dwg, projekt 3D