Dofinansowanie na budowę i wyposażenie zakładu

2019

„Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – nabór tematyczny dla rolników 2019

Pomoc w ramach „Przetwórstwa i marketingu produktów rolnych” jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych, przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym. W ramach naboru o pomoc może obierać się podmiot, który podejmuje wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych, podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy, jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu, posiada numer identyfikacyjny ewidencji producentów oraz zobowiąże się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości produktów rolnych przeznaczonych do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów, obejmujących mechanizm ustalania cen nabycia tych produktów. Pomoc może być udzielona jeżeli zostały spełnione wyżej wymienione warunki oraz wymagania określone przepisami prawa związanymi z realizacja operacji, w tym obowiązujące standardy weterynaryjne, higieniczno- sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który wynosi 500 000,00 zł.

O kolejności przysługiwania pomocy, decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji, które premiują:

– innowacyjność operacji;

– wiek ubiegającego się o przyznanie pomocy;

– inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom  klimatu;

– uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości;

– przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych (po zakończeniu operacji);

– operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem.

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:

1/ zakupu (wraz z instalacją):

– maszyn lub urządzeń do magazynowania lub przygotowania produktów rolnych,     przetwarzania produktów rolnych, magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży, przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu;

– aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania;

– oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania.

2/ budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:

– budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych);

– budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych;

– pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Co istotne – koszty budowlane będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń, natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.

3/ przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

– kosztorysów;

– projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych;

– przygotowania biznesplanu;

– sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

2018

Unia Europejska wspiera procesy dostosowawcze rolnictwa do wymogów ryków europejskich oraz przetwórstwa. W roku 2014 rozpoczęto nowy program na lata 2014-2020, w ramach którego można wyróżnić dwa poddziałania odpowiadające działaniom z poprzednich lat:

Beneficjenci:
Przedsiębiorca wykonujący działalność jako miko, małe lub średnie przedsiębiorstwo, który posiada zarejestrowaną działalność lub planuje ją rozpocząć w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych oraz rolnik, domownik, małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie

Zakres kosztów kwalifikowanych

Koszty kwalifikowane obejmują:

 • koszty budowy, modernizacji lub przebudowy budynków produkcyjnych lub magazynowych i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, niezbędną do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń lub infrastruktury służącej ochronie środowiska,
 • koszty zakupu lub instalacji: maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży; aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania; urządzeń służących poprawie ochrony środowiska
 • koszty zakupu oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania,
 • koszty wdrożenia procedury certyfikowanych systemów zarządzania jakością,
 • opłaty za patenty i licencje,
 • koszty ogólne tj.: przygotowania dokumentacji technicznej projektu, przygotowania biznesowego, nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Forma, poziom i wysokość pomocy

Wysokość pomocy wynosi od 100 000 do 10 000 000 zł na jednego beneficjenta. W przypadku rolników składających wnioski dotyczące wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych pomoc wynosi od 10 000 do 100 000 zł.

Prace precyzujące zakres powyższego programu są wciąż ustalane w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Bon na innowacje

Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje
W ramach poddziałania wnioski mogą składać przedsiębiorstwa z sektora MŚP zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajdzie potwierdzenie w dokumentach rejestrowych. W ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM można realizować następujący typ projektu:

 • Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych,
 • Duży bon na innowacje – do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych.

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:

 • Usług badawczo-rozwojowych,
 • Usług proinnowacyjnych.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi odpowiednio:

 • 90% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy,
 • 80% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi.

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
W ramach konkursu o środki mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący takie rodzaje działalności jak przetwórstwo owoców, warzyw, mleka, mięsa, ziemniaków, zamrażania i przechowywania produktów rolnych oraz sprzedaż hurtowa owoców, warzyw, zboża, kwiatów i roślin. Przetwórcy mogą starać się o dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, a dotacja może wynieść maksymalnie 10 mln zł.

ARiMR przewidziała także dotacje dla tzw. „małych przetwórców” czyli dla rolników podlegających z mocy ustawy i w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu KRUS, którzy chcą zająć się przetwórstwem swoich produktów. Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300 000 zł. Poziom pomocy to 50% co oznacza, że możliwa jest refundacja inwestycji na poziomie 600 tys. zł.