Polityka prywatności

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych od dnia 25.05.2018r

Niniejszym informujemy Panią / Pana, że przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe.

Administrator danych osobowych: Infomeat Jerzy Podsiadło, ul. Kazimierza Wielkiego 10, 32-400 Myślenice, NIP 677 158 28 59, REGON 120037415.

Cele i podstawy przetwarzania. Dane przetwarzane są w następujących celach:

 1. wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. Cele marketingowe oraz analityczne (art. 6 ust .1 lit.a, lit.f A RODO)

Odbiorcy danych. Dbamy o zapewnienie poufności Pani / Pana danych osobowych i ograniczamy przetwarzanie ich przez inne podmioty. Jednak z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przetwarzanie niektórych danych osobowych.

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. firmom hostingowym przechowującym nasze dane na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
 2. biuro podatkowe świadczące na naszą rzecz usługi księgowe,
 3. dostawcom usług i rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług (w szczególności dostawcom maszyn, urządzeń, dostawcom rozwiązań budowlano – konstruktorskich, jednostkom certyfikującą , firmom kurierskim i pocztowym),
 4. dostawcom usług prawnych w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym.

Okres przechowywania danych: Pani / Pana dane będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową.

Ponadto, część danych będzie przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach wskazania na cele i podstawy przetwarzania danych.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego