AKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Przeczytaj aktualności i wydarzenia z branży

Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku 2024

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.


Razem czy osobno. Magazynowanie mięsa drobiowego z mięsem czerwonym jako surowców do produkcji produktów mięsnych

Zgodnie z przepisami bazowego Rozporządzenia (WE) nr 853/2004, które reguluje zasady higieny dotyczące żywności pochodzenia zwierzęcego, nie ma zakazu magazynowania mięsa drobiowego i wieprzowego. Pierwsze różnice pojawiają się w odmiennych wymaganiach dla temperatury.; dla mięsa drobiowego: „3. Niezwłocznie po dokonaniu rozbioru oraz w miarę potrzeb, po umieszczeniu mięsa w opakowaniach zbiorczych, musi ono zostać schłodzone do temperatury nieprzekraczającej 4 °C”,  a dla mięsa czerwonego/ ►C1 „Zwierzęta gospodarskie kopytne” ◄ to bydło domowe (w tym gatunki Bubalus bubalis oraz Bison bison), świnie, owce, kozy, ►C1 zwierzęta gospodarskie ◄ nieparzystokopytne./: „ 1. a) W przypadku braku innych szczególnych przepisów, mięso po badaniu poubojowym trzeba niezwłocznie poddać schłodzeniu w ►C1 rzeźni ◄, celem zapewnienia temperatury wszystkich części mięsa nie wyższej niż 3 °C dla podrobów i 7 °C dla pozostałego mięsa”.

 • Chociaż rozporządzenie nie nakłada specyficznych wymogów dotyczących oddzielnego magazynowania mięsa drobiowego i wieprzowego/poza różnymi wymaganiami temperatury w magazynach/, to jednak nakłada na producentów odpowiedzialność za przestrzeganie ogólnych zasad higieny i bezpieczeństwa żywności. Różnice także znajdują się w Rozporządzeniu (WE) nr 1441/2007 dotyczące kryteriów mikrobiologicznych niektórych środków spożywczych, określające maksymalne, dopuszczalne poziomy ilości mikroorganizmów w konkretnych grupach żywności, które są uznawane za bezpieczne dla konsumentów. Choć rozporządzenie (WE)1441/2007 nie jest bezpośrednio związane z rozporządzeniami (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004, które dotyczą ogólnych zasad higieny żywności pochodzenia zwierzęcego, to jednak oba rodzaje przepisów razem współtworzą kompleksowe podejście do szeroko rozumianego bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej.

Według mnie, powodem braku wymogów prawnych do nakazu oddzielnego magazynowania mięs wynika z faktu, wysokiego poziomu technicznego zatwierdzonych zakładów uboju czy rozbioru, oraz dużej świadomości bezpieczeństwa żywności pracowników. Jednak pomimo tego ryzyko wynikające z możliwości krzyżowej kontaminacji jest duże i wynika to m.in. z różnic w mikroorganizmach naturalnie bytujących w zwierzętach. Mięso drobiowe (np. kurczak, indyk) może być potencjalnie bardziej niebezpieczne niż mięso wieprzowe z kilku powodów m.in:

 • Bakterie Salmonella i Campylobacter: Mięso drobiowe jest częstym źródłem bakterii Salmonella i Campylobacter, które mogą powodować poważne choroby pokarmowe u ludzi. Te bakterie mogą być obecne na skórze i wewnętrznościach drobiu, a jeśli nie jest odpowiednio obrabiane termicznie, może doprowadzić do infekcji po spożyciu.
 • Odporność na antybiotyki: W przypadku mięsa drobiowego często obserwuje się wysoki poziom oporności na antybiotyki u bakterii, które są obecne w hodowlach drobiu. To stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego, ponieważ może utrudniać leczenie zakażeń bakteryjnych u ludzi.
 • Wydajność hodowli drobiu: Hodowla drobiu w dużych ilościach na małych przestrzeniach, jak to często ma miejsce w przemyśle, może prowadzić do szybkiego rozprzestrzeniania się chorób wśród stada. To z kolei zwiększa ryzyko przeniesienia tych chorób na produkty mięsne.

Warto podkreślić, że zarówno mięso drobiowe, jak i wieprzowe, mogą być potencjalnie skażone bakterią Salmonella, jeśli zawiedzie coś w procedurach higieny podczas uboju i przetwarzania zwierząt oraz podczas przechowywania i przygotowywania mięsa. Dlatego wykonując analizę zagrożeń, należy uwzględnić możliwość wzajemnego przenoszenia się drobnoustrojów i wprowadzić środek kontrolny, „czyli każde działanie lub czynność, które można podjąć w celu zapobieżenia zagrożeniu lub wyeliminowania takiego zagrożenia lub ograniczenia go do akceptowalnego poziomu”. W tym przypadku, środkiem kontrolnym jest higiena i separacja. Powinno się oddzielać mięso wieprzowe od mięsa drobiowego w czasie przechowywania i transportu oraz stosować odpowiednie procedury czyszczenia, mycia i dezynfekcji, aby uniknąć krzyżowej kontaminacji.

 

 

 


Zastosowanie technologii B.I.M. w projektach technologicznych do opracowania systemów jakości na przykładzie zapotrzebowania obiektu w wodę do mycia.

Założenia projektowe w tym zakresie mają wpływ na:

1.      Skuteczność mycia
2.      Wielkość zasobników ciepłej wody
3.      Sposób grzania wody
4.      Ilości ścieków powstałych w wyniku mycia
5.      Ilości punktów, z których można myć w tym samym czasie oraz
6.       stopień rozbudowania sieci rozprowadzenia i dystrybucji wody oraz instalacji sprężonego powietrza

Hale produkcyjne w przemyśle spożywczym muszą być skutecznie umyte, gdyż stanowi to aspekt bezpieczeństwa żywności. Pomieszczenia są myte zawsze po produkcji, a niekiedy nawet kilkakrotnie w ciągu dobowego cyklu np. po zmianie asortymentu.
Ponieważ zimną wodą nikt jeszcze zakładu nie umył, stosowana woda do mycia musi mieć odpowiednią temperaturę oraz być podawana pod odpowiednim ciśnieniem we współpracy z dobranym stężeniem środka myjącego. W zależności od przyjętego systemu pracy zakładu, hale są myte jako pojedyncze lub zbiorczo tj. w kilku halach w tym samym czasie. Na etapie projektowania należy założyć zasady mycia oraz przedyskutować z Inwestorem ewentualny zapas. Niedoszacowanie ilości ciepłej wody powoduje brak skutecznego mycia, przeszacowanie podnosi koszty inwestycji i sztucznie podnosi ilości ścieków w raporcie środowiskowym.
Przyjęte założenia projektowe muszą stanowić podstawę do opracowania harmonogramu i planu mycia oraz być spójne z ilością cząstkową ścieków, która została zadeklarowana na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej.
Dzięki bazodanowemu podejściu uzyskujemy:
1.      Na etapie projektowania
Teoretycznie wyliczoną ilość wody oraz pośrednio ilość ścieków, pojemność zasobników oraz wydajność układu do grzania wody.
2.      Na etapie uruchomienia, ale jeszcze przed wprowadzeniem środków spożywczych
Myjąc zakład po pracach budowlanych sprawdza się czy założenia projektowe były słuszne, czy ilość ciepłej wody jest wystarczająca do realizacji mycia. Etap ten odbywa się bez środków spożywczych, więc jest bezpieczny dla konsumenta. Jeżeli ilość wody jest niewystarczająca można podjąć działania naprawcze.

3.      Weryfikację danych
Mycie jest realizowane przez zespół pracowników, który jest przeszkolony, a nadzór zakładowy musi pamiętać o fundamentalnych zasadach mycia czyli: posprzątanie resztek i wyniesienie ich, płukanie 15 min, nanoszenia piany 0,5cm, pozostawienia piany na 20 min, płukanie końcowe 15 min.
Należy eliminować wszelką zmianę powyżej podanego przepisu mycia, gdyż wydłużenie czasów operacji lub położenia więcej niż 0,5cm piany lub dłuższe płukanie spowoduje wyłącznie efekt ekonomiczny w postaci zwiększenia zakupów środków chemicznych i większego zużycia wody i mediów do grzania.
Posiadając dane z etapu projektowania, można je zestawić z obserwacją pracy ekipy myjącej w celu poszukiwania obszarów do doskonalenia, a w razie koniczności można powtórnie przeszkolić ekipę.
4.      Na przyszłość zmiany w planie mycia
Przekazując operatorom wielkość zapasu vs obecny, znany im, sposób mycia, wskazujemy możliwości zmiany zatwierdzonego planu / np. sezonowość produkcji /. Dzięki temu jeszcze przed sezonem można zmienić organizację pracy w ramach posiadanych możliwości lub zakupić i uruchomić dodatkowe zasoby.

 

 


Czy szatnie stanowią ważny element produkcji bezpiecznej żywności?

Rozporządzenia należące do pakietu higienicznego tj. WE 853, 852,854, 882, 178 zawierają następujące informacje o tym jak należy zaprojektować i wyposażyć szatnie dla pracowników zakładów przetwarzających żywność pochodzenia zwierzęcego.

 • W 852 Rozdział I Ogólne Wymagania Dotyczące Pomieszczeń Żywnościowych (Innych Niż Wymienione W Rozdziale Iii) w punkcie 9 znajduje się
 • „W miarę potrzeby, muszą być zapewnione odpowiednie warunki do przebierania się przez personel”.
 • Rozdział III dotyczy Wymagań Dotyczących Ruchomych I/Lub Tymczasowych Pomieszczeń (Jak Duże Namioty, Stragany, Ruchome Punkty Sprzedaży), Pomieszczeń Używanych Głównie Jako Prywatne Domy Mieszkalne, Ale Gdzie Regularnie Przygotowuje Się Żywność W Celu Wprowadzania Do Obrotu, I Automatów Ulicznych, gdzie w punkcie 2 zapisano:
 • W szczególności i w miarę potrzeby: a) muszą być dostępne odpowiednie urządzenia, aby utrzymać właściwą higienę personelu (włącznie ze sprzętem do higienicznego mycia i suszenia rąk, higienicznymi urządzeniami sanitarnymi i przebieralniami
 • Ustawa Z Dnia 25 Sierpnia 2006 R.O Bezpieczeństwie Żywności I Żywienia / wersja 28.07.2023/ określająca m.in. wymagania dotyczące przestrzegania zasad higieny nie zawiera wytycznych w tym zakresie
 • Ogólne zasady higieny żywności CXC 1-1969 wydanie z 2023 pobrane z gov.pl
 • Punkt 13.2.4 „... Na przykład, gdy prawdopodobieństwo zanieczyszczenia produktu jest wysokie, dostęp do obszarów przetwarzania powinien odbywać się przez odpowiednio zaprojektowane Od pracowników może być wymagane założenie czystej odzieży ochronnej (która może mieć kolor odróżniający ją od odzieży noszonej w innych częściach zakładu, w tym nakrycia głowy i brody, obuwia, oraz mycie rąk, a w razie potrzeby ich odkażanie”
 • 2.3 Urządzenia higieny osobistej i toalety „odpowiednie warunki do przebierania się dla pracowników, jeśli jest to konieczne”.
 • Komunikaty Instytucji, Organów I Jednostek Organizacyjnych Unii Europejskiej Komisja Europejska Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, uwzględniając ułatwienia/elastyczność w zakresie wdrażania w niektórych przedsiębiorstwach spożywczych (2022/C 355/01):
 • „Poszczególne przebieralnie powinny być czyste i powinien w nich panować porządek oraz, w miarę możliwości, nie powinny służyć jako sala jadalna lub palarnia. Należy zapewniać możliwość łatwego odseparowania odzieży osobistej, czystej odzieży roboczej i brudnej odzieży roboczej”
 • „Umywalki powinny być umieszczone w łatwo dostępnym miejscu między toaletami/przebieralniami a pomieszczeniem, w którym pracuje się z żywnością, ……..Należy zapewnić dostęp do środków dezynfekujących / mydła oraz ręczników jednorazowych. Zaleca się, aby elektryczne suszarki do rąk były instalowane wyłącznie w pomieszczeniach, w których nie przetwarza się żywności; należy również w miarę możliwości instalować krany obsługiwane bez użycia rąk”.

W temacie szatni w aktualnych przepisach unijnych o bezpieczeństwie żywności to wszystko.

A jak temat wygląda na naszym podwórku? Otóż o postaci szatni i jej wyposażenia decyduje zagrożenie, ale rozumiane jako stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę pracownika /Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy/. Zupełnie bez znaczenia jest rodzaj produkcji. Te same reguły są dla szatni w mroźniach składowych, zakładów uboju, czyszczenia jelit i żołądków, produkcji wędliniarskiej, rozbioru mięsa, pakowania, konfekcji, produkcji dań gotowych włącznie z produkcją wegańską. Brak jest zupełnie rozróżnienia charakteru produkcji. Tak, więc „niebezpieczny dla pracownika surowiec, półprodukt” staje się bezpiecznym środkiem spożywczym nawet do natychmiastowego spożycia dla ogółu społeczeństwa.

Według powyższego rozporządzenia, najważniejszą sprawą jest, aby pracownik po pracy wziął prysznic by zmyć materiał zakaźny z siebie z pominięciem faktu, że wszystkie surowce pochodzą od legalnie funkcjonujących i nadzorowanych przez Sanepid lub/i Inspekcję Weterynaryjną, podmiotów.

W krajach należących do Wspólnoty Europejskiej, szatnie są projektowane według innych wzorców i tym samym stanowią mniejszy koszt inwestycyjny. Dlatego już na starcie inwestycji jest ona mniej obciążona finansowo. Inne podejście przedstawia się także w samym ruchu pracowników pomiędzy odzieżą domową i roboczą. U nas bez znaczenia charakteru produkcji na każdych 8 pracowników przypada jeden natrysk, czyli dla 100 osobowej załogi stanowi to 13 natrysków. Brak szczegółowych unijnych wytycznych oznacza, że powinny zostać powołane krajowe, specyficzne przepisy w zależności od charakteru działalności by określić, jak najlepiej należy wyposażyć zespoły szatniowe bezpieczne zarówno dla pracowników jak i produkowanej żywności uwzględniając przy tym ryzyka związanego z charakterem produkcji. Takie przepisy nie zostały ustanowione i z posiadanej wiedzy brak jest pracy legislacyjnej w tym zakresie.

 

 


Strefy mikrobiologiczne w zakładzie, łatwo zarządzić trudniej wykonać.

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego należy w części graficznej zaznaczyć „rzuty poziome kondygnacji zakładu z wyróżnieniem stref o różnym stopniu ryzyka mikrobiologicznego.” Rozporządzenie dotyczy bardzo szerokiej grupy zakładów od ubojowych poprzez przetwórcze do zakładów produkujących dania gotowe, a przecież niskie ryzyko mikrobiologiczne w ubojni jest innym ryzykiem niż niskie przy produkcji dań gotowych.

Żadne ze znanych mi rozporządzeń nie zawiera definicji stref o różnym stopniu ryzyka mikrobiologicznego. Poniżej postaram się wyjaśnić, dlaczego tak jest.

W praktyce, obserwuję zakłady, dla których wykonuję zadania projektowe. Pojawiają się tam własne, zakładowe definicje stref mikrobiologicznych. Są więc strefy brudne, strefy czyste, coś na wzór zakładów ubojowych, tyle, że żywcem zaciągnięte do zakładów przetwórczych, rozbiorowych i produkujących dania gotowe. Są też podziały na strefę niskiego, wysokiego oraz umiarkowanego ryzyka, lecz tam także występują rozbieżności. W jednym przypadku strefa wysokiego ryzyka to szatnia z odzieżą domową, WC oraz magazyny odpadów, a w drugim to magazyny wyrobów gotowych po obróbce termicznej. W innym przypadku to magazyny surowca przed obróbką termiczną.

Więc jak to jest z tymi strefami?  czy dowolnie i bez konsekwencji możemy je nazywać, a pod przygotowaną zakładową nomenklaturę przygotować system HACCP i infrastrukturę? Podział na strefy mikrobiologiczne jest wykonywany stosując fakt, że systemy jakościowe zachęcają do indywidualnego podejścia do identyfikowania i kontrolowania zagrożeń w oparciu o wyjątkowe właściwości zakładu i analizę ryzyka. Tak więc cała odpowiedzialność z wyznaczenie dobrych lub złych stref jest delegowana na zakład.

Dlaczego obecne rozporządzenie mówi wyłącznie o strefach mikrobiologicznych? A co z innymi zagrożeniami, strefy chemiczne np. z alergenami, substancjami limitowanymi lub strefy fizyczne?  Wszak system HACCP uwzględnia te trzy podstawowe zagrożenia.  Idąc dalej, jednym z szeroko uznanych ram podziału na strefy w obiektach jest Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP). Zasady HACCP polegają na przeprowadzeniu dokładnej analizy potencjalnych zagrożeń, identyfikacji krytycznych punktów kontroli oraz wdrożeniu odpowiednich środków kontroli. W ramach systemu HACCP podział na strefy można uznać za środek kontroli mający na celu zapobieganie zanieczyszczeniu krzyżowemu i utrzymanie bezpieczeństwa żywności.

Czy można zatem przejść na wyższy poziom i zamiast rozprawiać o ryzyku mikrobiologicznym dokonać całościowej analizy ryzyka dla pomieszczenia i określić je wysokim, niskim, umiarkowanym? Zapewne można, ale wówczas literalnie nie będzie to zgodne z powyższym rozporządzeniem, a skoro tak to może warto je zmienić. To jest chyba ten punkt, w którym jeden z najważniejszych dokumentów zakładu tj. projekt technologiczny, mija się z rzeczywistą analizą ryzyka systemu HACCP, gdyż pomieszczenie niskiego ryzyka mikrobiologicznego, może być wysokim ryzykiem chemicznym /alergeny/. Więc na projekcie będzie w niskim ryzyku mikrobiologicznym, a Analizie Ryzyka, która uwzględni trzy zagrożenia w wysokim, może nawet krytycznym punktem kontrolnym.

Ciekawy jestem opinii innych w tym zakresie


Optymalizacja

Optymalizacja przepływu surowców, półproduktów, wyrobów gotowych, opakowań, artykułów pomocniczych oraz pracowników składa się z następujących etapów:

 1. Analiza procesu produkcyjnego w celu zrozumienia sekwencji operacji związanych z procesem produkcyjnym, które obecnie są realizowane w zakładzie. Analizę wykonuje od dostawy surowców do produktu końcowego. W wykonanej analizie identyfikuje wszystkie etapy oraz wyznaczam te kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności i potencjalnych wąskich gardeł w realizacji produkcji.
 2. Wykonanie planu rozmieszczenia istniejących maszyn, urządzeń oraz pomieszczeń w celu planowania przestrzeni: Praca w środowisku Revit oferuje różne narzędzia do planowania przestrzeni, takie jak tworzenie pomieszczeń, obszarów i stref. Jeżeli zakład posiada opracowany projekt w innym środowisku projektowym, na tym etapie zostanie on wprowadzony do standardu Revit Architecture. Powodem tego etapu jest łatwiejsza późniejsza aktualizacja wszystkich zmian, lepsza współpraca z innymi systemami lub możliwość wykorzystania modeli w innych procesach. Opracowanie schematów przepływu, który wizualizuje ruch środków spożywczych, materiałów pomocniczych, opakowań w całym zakładzie.
 3. Bazodanowy charakter środowiska umożliwia także zliczenie i analizę w czasie rzeczywistym zastosowanych rozwiązań np. długości drogi dojścia pracownika na stanowisko pracy, ze stanowiska pracy po surowiec, półprodukt, wyrób gotowy, następnie powrót do stanowiska pracy, aby zrealizować zlecenie produkcyjne. Analiza w oparciu o ilości dziennych przebiegów.

W realizacji tej części stosujemy znaną już zasadę, że jeden dobry schemat przepływu znaczy więcej niż 1000 słów.

W wyniku takich analiz powstaje projekt strategicznego rozmieszczenia pomieszczeń oraz wyposażenia zgodny ze zoptymalizowanym przepływem pracy. Projekt uwzględnia częstotliwość operacji, bliskość urządzeń, pomieszczeń oraz dostępność dla pracowników operatorów i działu utrzymania ruchu.

Uwagi końcowe: Każdy projekt optymalizacji wymaga współpracy z najwyższym kierownictwem, ale i także z załogą, /kierownicy produkcji, operatorzy, pracownicy / oraz z projektantami branżowymi, tak aby zaprojektować możliwy do technicznego wykonania model w oparciu o zachowanie ciągłości produkcji i znany budżet przedsięwzięcia na etapie samego projektu.


Życzenia

Szanowni Państwo

Z okazji Świąt Wielkanocnych składam najserdeczniejsze życzenia zdrowych, wesołych oraz spokojnych świąt.


BIM w Polsce. Bazodanowe podejście do realizacji projektów technologicznych

Bazodanowe podejście do realizacji projektów technologicznych. Wsparcie analityczne procesu decyzyjnego na etapie opracowania lub modernizacji procesu.

Podczas prac nad projektem technologii dla zakładu, wydziału produkcyjnego omawianych jest wiele możliwości projektowych. Dyskutuje się, wybiera jeden lub dwa, może więcej wariantów roboczych.

W prezentowanym podejściu, po zdefiniowaniu wariantów roboczych opracowuje się je w projekcie, w taki sposób, aby były scalone z pozostałą częścią zakładu. Nie ma potrzeby ograniczania się co do ilości wariantów roboczych. Jeżeli zespół projektowy, w oparciu o swoją najlepszą wiedzę, podjął decyzję o konieczności sprawdzenia wariantu roboczego, wprowadza się go do projektu i analizuje jego wpływ na całość przedsięwzięcia. W wyniku takiego podejścia, otrzymujemy tyle wariantów projektu, ile zostało wrysowanych wariantów roboczych.  Dalej jednak jest brak decyzji, który wariant wybrać? szczególnie w przypadku, w którym warianty wydają się równie dobre do realizacji procesu produkcji. Argumentem przekonującym o wyborze wariantu roboczego w takim przypadku, może być wynik z przeprowadzonych analiz porównawczych. Co można analizować i porównywać? Dużo, w zasadzie wszystkie mierzalne parametry, m.in.:

 • Koszty inwestycji: zakupu maszyn, wybudowania hali, koszty instalacji, wpływ wybranego wariantu projektowego na wielkość szatni, stołówki, długość drogi dojścia na stanowisko pracy, czy remontować halę i zmienić jej sposób użytkowania czy budować nową?
 • Ilość personelu zatrudnionego w danym obszarze
 • Ilość zużycia mediów: dla zastosowanych technologii, bilans mediów, koszty mediów, Ilość wody do mycia zakładu, sprzętu, ilość ścieków, ilość wody technologicznej
 • Porównanie czasu realizacji produkcji
 • Ilość odpadów np. odpad folii przy zastosowaniu pakowaczki z firmy A vs. pakowaczki z firmy B
 • Wzajemną przenikalność stref o różnym stopniu zagrożenia mikrobiologicznego lub jej brak
 • Inne zastosowania: zawsze aktualny plan mycia zakładu, plan napraw i przeglądów, rejestr plastiku twardego i szkła

 

Ważną korzyścią jest także możliwość pozostawienia w projekcie wszystkich wariantów roboczych jako istniejące, ale nie aktywne, co umożliwia względnie szybki powrót do nich w przyszłości. Kolejną korzyścią jest też to, że raz wprowadzona informacja, jest wykorzystywana we wszystkich wystąpieniach, wszystkich wariantów roboczych, bez potrzeby każdorazowego wprowadzania i sprawdzania danych. Jeżeli zachodzi konieczność aktualizacji np. ceny zakupu, wartości zużycia mediów, wszystkie warianty robocze zostaną automatycznie dostosowane do nowych danych.

Dla przykładu zrealizowano zadanie projektowe dla zakładu rozbioru mięsa gatunku X, w którym porównano dwa warianty projektowe:

- transport pomiędzy rozbiorem i pakownią za pomocą pojemników PCV oraz

- transport za pomocą systemów przenośników.

W przykładzie wykorzystano odmienne systemy transportu, a zestawiono ich potencjalny wpływ na ilość pracowników, budżet zakupu oraz konfiguracje pomieszczeń. Prezentacja jest przykładem możliwości programowej bez wskazywania na rozwiązanie zadania projektowego i pokazuje jak zestawione dane mogą wspomóc proces decyzyjny.


Życzenia

Szanowni Państwo

Z okazji kończącego się roku składam podziękowania za dotychczasową współpracę i życzę radosnych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2023 roku. Do siego roku Jerzy Podsiadło 


BIM w Polsce. Praca i strategia nad wdrażaniem

Szanowni Państwo

Trwają prace nad strategią i wdrażaniem technologii B.I.M w Polsce. Moja pracownia rozpoczęła pracę w tym systemie w 2011 i przez cały czas ją udoskonala. Oto link do strony Grupa Robocza do spraw BIM - Ministerstwo Rozwoju i Technologii - Portal Gov.pl (www.gov.pl)


Zmiany w funkcjonowaniu poczty

Szanowni Państwo

W dniu dzisiejszym zakończył się proces migracji do nowego usługodawcy hostingu oraz poczty. Przez ostatnie 7 dni strona www nie wyświetlała się poprawienie. Poczta była dostarczana poprawnie. Proces już został zakończony. Po migracji czas na aktualizację strony.


Bezmięsny na EEC: Roślinne zamienniki rosną 106 proc. rdr

https://www.portalspozywczy.pl/zywnosc-roslinna/wiadomosci/bezmiesny-na-eec-roslinne-zamienniki-rosna-106-proc-rdr,210013.html

Wzrost sprzedaży zamienników roślinnych dla wyrobów pochodzenia zwierzęcego rośnie o 106% roku do roku. 


Wyjątkowe wędliny od Bogusława Szymańskiego

Przedstawiam wywiad z właścicielem panem Bogusławem Szymańskim

https://mieso.com.pl/miesiecznik-rzeznik-polski/wyjatkowe-wedliny-od-boguslawa-szymanskiego/


Zdrowych Rodzinnych Świąt Wielkanocnych

Zdrowych pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych spotkań w gronie przyjaciół i Rodziny 


Wytyczne WHO zapobiegania COVID 19, aktualizacja

2.08.2021 WHO wprowadziło aktualizację wytycznych w sprawie zwalczania rozpowszechniania się COVID 19. Przedstawiam najnowsze wytyczne oraz historię zmian:  COVID-19 and Food Safety: Guidance for food businesses: Interim guidance | FAO Tekst w angielskiej wersji językowej.


7.06.2021 Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności

FAO, WHO i Codex organizują internetowe wydarzenie Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności. W Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności, 7 czerwca 2021 r., Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Sekretariat Kodeksu odbędą dyskusję online z głównymi naukowcami Ismahane Elouafi i Soumyą Swaminathan, aby podkreślić jaką ważną rolę odgrywa nauka w utrzymywaniu bezpieczeństwa żywności teraz i w przyszłości. Naukowcy opowiedzą o znaczeniu tegorocznego tematu Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności: „Bezpieczna żywność teraz dla zdrowego jutra”.

Więcej informacji:

Home | CODEXALIMENTARIUS FAO-WHO


Zdrowych, wesołych Świat Wielkanocnych

Zajączki wielkanocne

IFS wersja 7 w języku polskim

Doktryna IFS wersja 7 oraz opis zmian wprowadzonych jest dostępna w języku polskim.


Poddziałanie 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Od 26.10.2020 do 24.11.2020 rusza nabór wniosków. Sektory objęte wsparciem to m.in. : Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu / PKD 10.11.Z/, Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu - w zakresie uboju / PKD 10.12.Z/, Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego /10.13.Z/, Produkcja soków z owoców i warzyw /PKD 10.32.Z/, Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych /PKD 10.41.Z/, Przetwórstwo mleka i wyrób serów /PKD 10.51.Z/, Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich / PKD 10.91.Z/ i wiele innych. Więcej szczegółów na  https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html


Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów

Na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego zostały opublikowane materiały o Covid-19. https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/zagrozenie-covid-19-informacja-dla-rolnikow-plantatorow/


Czy można zachorować na koronawirusa (COVID-19) z pożywienia?

Na dzień dzisiejszy brak jest doniesień o ludzkich chorobach, które sugerują, że COVID-19 może być przenoszony przez żywność lub opakowanie żywności. Jednak zawsze ważne jest przestrzeganie dobrych praktyk higienicznych (tj. Częste mycie rąk i powierzchni, oddzielanie surowego mięsa od innych potraw, gotowanie w odpowiedniej temperaturze i szybkie schładzanie potraw) podczas obchodzenia się z nimi lub przygotowywania potraw


Mięso od rolnika- rzeźnie o małej zdolności ubojowej

Wejście w życie rozporządzenia to 18 luty 2020 rok


Mięso i wędliny prosto od rolnika. W lutym 2020 w końcu legalnie

Luty zbliża się wielkimi krokami. Opracowaliśmy projekt rzeźni świńskiej dla potrzeb uboju tych zwierząt w gospodarstwie. W projekcie położono nacisk na dwa zagadnienia; dobrostanu oraz higieny, obiekt na 90m². Jako uzupełninie powstanie w najbliższym czasie projekt od uboju, przez rozbiór po produkcję wędlin.

https://www.money.pl/gospodarka/mieso-i-wedliny-prosto-od-rolnika-w-lutym-w-koncu-legalnie-6461145203501185a.html


Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 2019

Nadchodzące Święta niech radość przyniosą, a Nowy Rok płynie w zdrowiu, szczęściu i pomyślności.

Życzy Infomeat Jerzy Podsiadło 

 


Rolnicze rzeźnie

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się kolejny projekt o rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstwa. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321496/katalog/12583160#12583160


Chore krowy trafiają do rzeźni i na nasze stoły. „Ludzie nie świnie, zjedzą wszystko” (http://www.tvn24.pl)

https://www.tvn24.pl/superwizjer-w-tvn24,149,m/chore-bydlo-kupie-chore-krowy-sprzedawane-na-mieso-i-ubijane-w-rzezniach,903977.html


O zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Od dnia 1.01.2019 wprowadzono zmiany w Ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego w Art. 19. 1. oraz Art. 19. 2. Dla zakładów M.L.O. obowiązuje brak konieczności zatwierdzania projektu technologicznego u Powiatowego Lekarza Weterynarii

 


Publikacja normy BRC w wersji 8

W sierpniu została opublikowana oficjalna wersja BRC w wersji 8.


Zmiany w Doktrynie IFS wersja 6.1

5-07-2018 zostały opublikowane zmiany Doktrynie IFS wersja 6.1.


Projekt Rozporządzenia MRiRW w sprawie ASF

W dniu 6-07-2018 pojawił się Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313501/katalog/12520001#12520001


IFS Logistic nowa wersja

W dniu 27.06.2018 została opublikowana nowa doktryna dla transportu środków spożywczych. Szczegóły na stronie organizacji IFS.


OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wymagań produktów mięsnych wędzonych

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA). Dziennik Ustaw 1102.


Akryloamid – projekt wytycznych KE

Pojawiły się nowe zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie monitorowania przez państwa członkowskie i przedsiębiorców określonych produktów pod kątem zawartości w nich akryloamidu. Do rozporządzenia Komisji nr 2017/2158 z dnia 20 listopada 2017 r.  ustanawiającego środki łagodzące i poziomy odniesienia służące ograniczeniu obecności akryloamidu w żywności.

 


Polityka prywatności RODO

W dniu 25.05.2018 firma wdrożyła postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE mającego na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE. Zapoznaj się z dokumentem Polityka prywatności RODO.


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE)

Dnia 6 kwietnia 2017 zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/660 r.dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2018, 2019 i 2020, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości


Prace Nad Projektem Ustawy

Trwają Prace Nad Projektem Ustawy - Przepisy Wprowadzające Ustawę O Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

Projekt znajduje się pod linkiem: kliknij tutaj

Opis najnowszych zmian znajduje się: kliknij tutaj


Nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 22 maja bieżącego roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA)

Dla produktów i mięsnych wędzonych tradycyjnie utrzymuje się najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczenia dla:

 1. benzo(a)pirenu wynosi nie więcej niż 5 µg/kg,
 2. sumy WWA (suma benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu) wynosi nie więcej niż 30 µg/kg zgodnie z odstępstwem wskazanym w art. 7 ust. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 364 z 20.12.2006, str. 5, z późn. zm.).

Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni po jego opublikowaniu.