Projekty technologiczne dla zakładów spożywczych

 • zakłady mięsne
 • przydomowe masarnie
 • zakłady masarskie o działalności marginalnej, ograniczonej, lokalnej tzw. M.L.O.
 • zakłady sprzedaży bezpośredniej
 • zakłady przetwórstwa mleka, ryb
 • zakłady uboju: drobiu, trzody, bydła, owiec, koni,kóz
 • poczekalnie przedubojowe
 • mroźnie składowe
 • zakłady rozbiorowe
 • śluzy higieny
 • clean room
 • dojrzewalnie mięsa wołowego
 • inne np. przechowalnie owoców i warzyw, tłocznie oleju spożywczego, mieszalnie pasz

Podział według szczegółowości:

 • Projekt koncepcyjny
 • Projekt technologiczny zatwierdzony decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • Projekt warunków technicznych dla zatwierdzonego projektu technologicznego
 • Projekt koordynacji budowy
 • Projekt odbioru zakładu
 • Projekt inwestycyjny w funkcjonującym zakładzie
 • Projekt technologiczny opracowany zgodnie z wymaganiami standardu IFS
 • Projekt technologiczny opracowany zgodnie z wymaganiami standardu BRC wraz z podziałem na zdefiniowane w tym standardzie strefy zagrożenia mikrobiologicznego
 • Projekty technologiczne specjalne

 

Podział ze względu na rodzaj inwestycji:

 • Nowe obiekty – są to budynki na nowo wybudowane i wyposażone.
 • Dobudowa – uzupełnienie istniejącego obiektu bez ingerencji funkcjonalnej i technicznej w jego zasadniczą strukturę (np. dobudowanie mroźni do istniejącego zakładu)
 • Rozbudowa – jest to uzupełnianie istniejącego już obiektu, analogicznie jak w przypadku dobudowy, ale przy funkcjonalnym połączeniu części projektowanej z istniejącą np. zespolenie dobudowanej mroźni z układem dróg całego zakładu
 • Nadbudowa – uzupełnianie istniejącego obiektu przez dodanie jednej lub więcej kondygnacji, ale przy funkcjonalnym połączeniu części projektowanej z istniejącą

 

Podział ze względu na technikę opracowania:

 • Projekt 2D – format wyjściowy: dwg, dxf
 • Projekt 3D- BIM – format wyjściowy: dwg, rvt, ifc

BIM (ang. Building Information Modeling) – modelowanie informacji o budowaniu[1]. Jest to cyfrowy zapis fizycznych i funkcjonalnych właściwości obiektu budowlanego, w formie parametrycznej, służący jako źródło wiedzy i wszelkich danych o obiekcie, w pełni dostępny dla uczestników procesu inwestycyjnego i stanowiący niezawodną podstawę dla podejmowania decyzji w trakcie cyklu funkcjonowania, od pierwszej koncepcji aż do rozbiórki budynku.

źródło Wikipedia więcej informacji https://pl.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Modeling

Standard wykonania: LOD 100, LOD 200, LOD 300

 

Krótki opis dokładności LOD

 • LOD 100 – Element modelu reprezentowany jest za pomocą symbolu lub ogólnego przybliżonego kształtu i przybliżonej lokalizacji
 • LOD 200 – Element reprezentowany jest za pomocą symbolu lub ogólnej bryły, dokładność ta pozwala na definiowanie wymaganej kubatury obiektów. Możliwość korekty założeń funkcjonalno-użytkowych
 • LOD 300 – Element modelu reprezentowany jest za pomocą konkretnych obiektów i systemów. Na podstawie modelu można zliczyć już ogólną ilość, kubaturę, a także dokonać obmiarów. Poziom ten pozwala na i utworzenie wstępnych analiz służących do optymalizacji, poprawy jakości modelu i weryfikacji walorów architektonicznych budynku. Dokładność tą porównać można do dokładności projektu budowlanego
 • LOD 350 – Element modelu reprezentowany jest za pomocą konkretnych obiektów i systemów. Na podstawie modelu można zliczyć już ilość i kubaturę a także dokonać obmiarów oraz koordynacji względem innych elementów

Projekt opracowany dla potrzeb analizy wykonalności inwestycji lub kosztorysów. Pozwala ustalić koszty budowy i wyposażenia zakładu.

Projekt składa się z części graficznej i opisowej.

Część graficzna składa się z: rzutu kondygnacji z zaznaczeniem maszyn, urządzeń, drzwi, usytuowania obiektu na działce.
Część opisowa składa się z zakresu i wielkości produkcji, listy niezbędnego wyposażenia wraz z charakterystyką projektowanej jednostki.

Projekt zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia.

Projekt składa się z części graficznej i opisowej. Momentu wydania decyzji zatwierdzającej projekt przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii jest zakończeniem mojej pracy.

Opracowanie to jest uszczegółowieniem zatwierdzonego projektu technologicznego o informacje umożliwiające wykonanie projektu architektonicznego i branżowych m.in.; kanalizacja, chłodnictwo, wentylacja, rozprowadzenie wody, pary, powietrza, gazów spożywczych do pakownia, centralna próżnia.

Uszczegółowienie jest opracowane na podstawie Rozporządzenia WE 852/2004 852/2004 Załącznik II Ogólne wymogi higieny dla wszystkich przedsiębiorstw sektora spożywczego. W zakres opracowania wchodzą dane i zestawienia, które są specyficzne dla zakładów sektora spożywczego, a które są niezbędne do odbioru, funkcjonowania i rozwoju zakładu.

Od momentu wbicia pierwszej łopaty do wyprodukowania pierwszego wyrobu gotowego mija wiele tygodni lub miesięcy. W czasie realizacji inwestycji, mogą pojawić się nowe pomysły lub nowe wyroby gotowe, które nie były uwzględnione w podstawowym zatwierdzonym już projekcie technologicznym.  W takim przypadku należy przeprowadzić aktualizację projektu. Na podstawie własnego doświadczenia sugeruję, aby każdą zmianę omówić z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz aby każde nowo wprowadzone urządzenie przeanalizować pod kątem jego instalacji i wpływu na środowisko pracy. Przykładem obrazującym taką potrzebę może być zakup np. naważarki, która w strefie pracy wymaga większej wysokości niż zwyczajowo jest to planowane w halach produkcyjnych. Innym przykładem jest zmiana kotłów warzelnych na wysokociśnieniowe kotły o wydajności takiej, która zastępuje i eliminuje znaczną ilość kotłów tradycyjny.

Zmiana taka prowadzi do chwilowego postania bardzo dużej ilości pary bezpośrednio po otwarciu kotła. Para ta powoduje spadek widoczności w pomieszczeniu, powstawaniu skroplin na całym wyposażeniu hali i najczęściej także hal przyległych.  Z tego powodu na etapie realizacji inwestycji koordynacja projektu technologicznego jest sprawą przydatną i eliminuje kłopoty, które powstają przy uruchomieniu.

Bezpośrednio przed odbiorem zakładu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii należy dokonać aktualizacji projektu i doprowadzić go do takiego stanu, jaki będzie na dzień odbioru. Oczywiście przed obiorem należy zatwierdzić projekt i uzyskać na niego administracyjną decyzję.

Projekt inwestycyjny składa się z dwóch części:

 • Projekt koncepcyjny, który posłuży do „wpasowania inwestycji” do istniejącej infrastruktury oraz do sprawdzenia możliwości technicznych instalacji / np. czy mamy odpowiednią ilość wody, pary, oraz zasobów ludzkich/
 • Projekt etapowana inwestycji, czyli jak przeprowadzić inwestycję, aby nie przerywać produkcji oraz jakie koszty i działania należy podjąć, aby utrzymanie produkcji było możliwe

Standardy definiują elementy składowe projektów, które należy okazać Audytorowi podczas certyfikacji czy niezapowiedzianej kontroli. Współpracuję z zakładami spożywczymi i realizuję taką usługę na wszystkich firm produkujących żywność oraz pasze.

Stanowi połączenie projektu technologicznego z pełnym wykorzystaniem informacji o budynku i technologii. Opracowanie jest wykonane wyłącznie przy użyciu oprogramowania BIM / definicja https://pl.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Modeling/, a arkusze wykonawcze przekazywane są w postaci tabel na rysunkach, plików tekstowych txt, arkuszy Excela lub bazy MS Access. Zarówno część graficzna jak i opisowa są w pełni zintegrowane, a każda zmiana jest automatycznie odświeżana i wprowadzana do systemu tabel. Dzięki projektowi technologicznemu specjalnemu możemy obliczyć i monitorować m.in. następujące dane:

 • Listy maszyn i urządzeń jako wykaz środków trwałych,
 • Amortyzację środków trwałych,
 • Zestawienie kosztów zakupu maszyn, modernizacji hali,
 • Zestawienia wydajności maszyn,
 • Zestawiania usterek do naprawy / uszczelka w drzwiach, ubita posadzka, pęknięty wąż centralnego systemu mycia itp./,
 • Listy części szybkozużywający się,
 • Harmonogramy mycia, przeglądów okresowych, przeglądów gwarancyjnych,
 • Planowane zużycie mediów, woda, para, powietrze,
 • Zestawienie planowego zużycia mediów z wartościami rzeczywistymi,
 • Modelowe zużycie środków do mycia zakładu, środków do mycia komór wędzarniczych, pojemników, wózków dla hal, wydziałów, całego zakładu,
 • Opracowania planów mycia i dezynfekcji zakładu lub maszyn,
 • Opracowania planów kontroli DDD,
 • I wiele innych.

Wprowadzone dane posłużą do pracy dla działów utrzymania ruchu oraz kontroli jakości, a ze względu na pracę w bazie danych znajdować się będą wycofane z użytku maszyny.

Etapy realizacji projektu technologicznego

 • uzgodnienie z inwestorem zakresu inwestycji
 • przygotowanie oferty na wykonanie projektu
 • przygotowanie projektu koncepcyjnego
 • proces projektowy, praca nad doskonaleniem projektu-współpraca z inwestorem
 • wykonanie części opisowej oraz graficznej
 • uzgodnienia projektu w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii właściwym ze względu na adres inwestycji
 • uzyskanie decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzającej projekt

Etapy realizacji projektu koordynującego

W skład tego zakresu wchodzą następujące działania:

 • aktualizacja projektu technologicznego w oparciu o wybrane przez inwestora rozwiązania maszyny, sposoby instalacji,
 • współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii wraz z prezentacją pojawiających się zmian w zatwierdzonym projekcie technologicznym,
 • wykonanie projektu powykonawczego na dzień odbioru,
 • uzgodnienia projektu w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii właściwym ze względu na adres inwestycji,
 • uzyskanie decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzającej projekt.

Podstawa prawna do opracowania projektu

Zakres podstawowy, dotyczy każdego zakładu:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego.

Zakres zaawansowany:
To zespół specyficznych wymagań dodatkowych wynikających z oczekiwań odbiorców. Mogą to być wymagania:

 • sieci handlowych zawartych w standardach IFS, BRC,
 • wymagania kraju trzecich do których będzie realizowana sprzedaż,
 • wymagania związków religijnych
 • lub inne.

Wartość usługi

Parametr ustalany każdorazowo w oparciu o:

 • termin wykonania
 • ilość linii produkcyjnych / rozbiór, produkcja kiełbas parzonych, produkcja wędzonek wędzonych parzonych, produkcja kiełbas suchych itp./
 • stopień trudności projektu
 • pomoc ze strony Inwestora
 • ilość projektowanych metrów kwadratowych użytych do celu produkcji
 • czy projekt dotyczy stanu istniejącego czy budowa od podstaw

Wskaźnikowy poziom cenowy: od 6 złotych netto za 1m2 do 50 złotych netto.

Technika opracowania

Projekt realizowane są przy pomocy programów:

 • AutoCad – rzuty projektu są zapisywane w formacie dwg, projekt 2D, pdf.
 • Revit – projekt w formacie rvt lub eksport do formatu dwg, ifc projekt 3D, pdf.