Projekty systemu HACCP /Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli/

Zakres projektów HACCP
– system dla istniejących zakładów
– system dla nowych zakładów

Podstawa prawna do opracowania projektu

Zakres podstawowy, dotyczy każdego zakładu :
Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

1. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego opracowują, wykonują i utrzymują stałą procedurę lub procedury na podstawie zasad HACCP.
2. Zasady HACCP określone w ust. 1 obejmują następujące:
a) określanie wszelkich zagrożeń, którym należy zapobiec, wyeliminować lub ograniczyć do akceptowalnych poziomów;
b) określanie krytycznych punktów kontroli w działaniu lub działaniach, w których kontrola jest konieczna do zapobieżenia lub wyeliminowania zagrożenia lub do ograniczenia go do akceptowalnych poziomów;
c) ustanowienie limitów krytycznych w punktach kontroli krytycznej, które oddzielają poziom akceptowalny od nieakceptowalnego w celu zapobieżenia, wyeliminowania lub ograniczenia zidentyfikowanych zagrożeń;
d) ustanowienie i wprowadzenie w życie skutecznych procedur monitorowania w krytycznych punktach kontroli;
e) ustanowienie działań naprawczych, gdy monitoring wykazuje, że krytyczny punkt kontroli jest poza kontrolą;
f) ustanowienie procedur, które powinny być regularnie wykonywane, w celu sprawdzenia, czy środki wyszczególnione w lit. a) – e) działają skutecznie; oraz
g) ustanowienie dokumentów i archiwów proporcjonalnych do charakteru i rozmiaru przedsiębiorstwa sektora spożywczego w celu wykazania skutecznego stosowania środków wyszczególnionych w lit. a) – f).

Zakres zaawansowany:
To zespół specyficznych wymagań dodatkowych wynikających z oczekiwań odbiorców. Mogą to być wymagania sieci handlowych zawartych w standardach IFS, IFS logistic BRC, Tesco, ISO 2200, ISO FSSC 2200 lub wymaganiach krajów trzecich do których będzie realizowana sprzedaż.

Etapy dla zaawansowanego projektu HACCP

 • Przeprowadzenie auditu stanu zerowego
 • Określenie odpowiedzialności i uprawnień
 • Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Żywności Organizacji
 • Szkolenie kadry i pracowników
 • Wykonanie programów wstępnych PRP
 • Ustanowienie planu HACCP
 • Opracowywanie dokumentacji
 • Przeprowadzenie przeglądu całego Systemu Zarządzania
 • Wybór jednostki certyfikującej
 • Audyt certyfikujący
 • Utrzymanie systemu

Technika opracowania

Projekt realizowane są przy pomocy programów edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny, baza danych